How to become a hacker

Bài viết hướng dẫn cách để trở thành một hacker đúng nghĩa dựa trên quan điểm của tác giả, tất nhiên không thể đúng hoàn toàn nhưng có nhiều ý cần học tập.

Bản gốc tìm thấy ở: how to become a hacker

Bản dịch có thể đọc trên hva: here