Hướng dẫn cài đặt CSDL Oracle trên CentOS [1]

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt CSDL Oracle phiên bản 11g R2 trên CentOS 6.4. Yêu cầu phải có giao diện đồ họa vì cần tương  tác trên GUI.

Đầu tiên là cài đặt các package cần thiết:

[root@db01 ~]# yum -y install binutils compat-libstdc++-33
 elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-common
 glibc-devel gcc gcc-c++ libaio libaio-devel libgcc libstdc++
 libstdc++-devel make sysstat unixODBC unixODBC-devel

Sau đó tùy chỉnh thông số trong kernel:

[root@db01 ~]# vi /etc/sysctl.conf
# make it comment
#net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0
# add at the last line
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default=262144
net.core.wmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_max=1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
[root@db01 ~]# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 65536
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default = 262144
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576

Ta cần tạo một user riêng để chạy chương trình Oracle database:

[root@db01 ~]# groupadd -g 200 oinstall
[root@db01 ~]# groupadd -g 201 dba
[root@db01 ~]# useradd -u 440 -g oinstall -G dba -d /usr/oracle oracle
[root@db01 ~]# vi /etc/pam.d/login
# near line 14: add
session required pam_selinux.so open
session required pam_namespace.so
session required pam_limits.so
session optional pam_keyinit.so force revoke
session include system-auth
-session optional pam_ck_connector.so

[root@db01 ~]# vi /etc/security/limits.conf
# add at the last line
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
[root@db01 ~]# vi /etc/profile
# add at the last line
if [ $USER = "oracle" ]; then
   if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
      ulimit -p 16384
      ulimit -n 65536
   else
      ulimit -u 16384 -n 65536
   fi
fi

Chuyển sang user “oracle” và cấu hình một số thứ:

[oracle@db01 ~]$ chmod 755 /usr/oracle
[oracle@db01 ~]$ mkdir /usr/oracle/app
[oracle@db01 ~]$ chmod 775 /usr/oracle/app
[oracle@db01 ~]$ mkdir /usr/oracle/oradata
[oracle@db01 ~]$ chmod 775 /usr/oracle/oradata
[oracle@db01 ~]$ vi ~/.bash_profile
# add at the last line
umask 022
export ORACLE_BASE=/usr/oracle/app
[oracle@db01 ~]$ mkdir tmp # create a temporary dir for installation

Xem tiếp phần 2…

Oracle SYSDBA and SYSOPER Difference

jpramaniktech

Broadly following are the essential difference between SYSDBA and SYSOPER Privs

SYSDBA is like the GOD of the Oracle Database with all and every priviledges.

SYSDBASYSOPER
START & STOP(SHUTDOWN) DatabaseSTART & STOP(SHUTDOWN) Database
BACKUP & RECOVER Database BACKUP & RECOVER Database
ARCHIVE Database ARCHIVE Database
CREATE & DROP Database
VIEW USER Data

View original post